Header image

Terugblik op de raadsvergadering in Winterswijk van 29 mei

WINTERSWIJK - De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van woensdag 29 mei de volgende besluiten genomen.

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van woensdag 29 mei de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt Petra Borsboom (GroenLinks) als nieuw commissielid

De raad heeft Petra Borsboom beëdigd als commissielid namens de fractie van GroenLinks.

Raad stemt in met cofinancieringsbijdrage aan Regio Deal Achterhoek 2019-2022

Het Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de grote opgaven waar de Regio Achterhoek voor staat, zoals beschreven in de ‘Regio Deal Achterhoek: opgave, ambitie en aanpak’.  Het Rijk stelt als voorwaarde dat de regio zelf ook 20 miljoen euro bijdraagt. Voor Winterswijk is het aandeel 527.870 euro. De raad heeft ingestemd met deze cofinancieringsbijdrage.

Raad geeft toestemming voor overname aandelen AGEM Gemeentelijke Energie BV

AGEM Gemeentelijke Energie BV levert duurzame energie aan Achterhoekse gemeenten. De aandelen in AGEM Gemeentelijke Energie BV zijn in handen van De Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM). De raad heeft het college toestemming gegeven voor de overname van aandelen AGEM Gemeentelijke Energie BV om zeggenschap te houden over de levering van gas en elektriciteit.

Raad dient geen zienswijzen in over jaarstukken 2018 Regio Achterhoek

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2018 van de Regio Achterhoek.

Raad dient geen zienswijzen in over programmabegroting 2020 ECAL

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de programmabegroting 2020 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

Raad dient geen zienswijzen in over jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 ODA

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Raad dient zienswijze in over conceptprogrammabegroting 2020 GGD-NOG

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD-NOG). Over de conceptprogrammabegroting 2020 dient de raad als zienswijze in dat de indexering wordt aangepast naar een maximum van 2 procent.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Vrijheidspark’ vast

De gemeente Winterswijk wil het gebied rondom Eucalypta en het raadhuis inrichten tot een parkachtig gebied met diverse functies. Om dit te realiseren is een herziening van het geldende bestemmingsplan nodig. Het CDA diende een amendement in om de werknaam ‘Eucalyptapark’ te wijzigen in ‘Mevrouw Kuipers-Rietbergpark’. PvdA, WB, VVD, GroenLinks en VW kwamen met een amendement om de werknaam te veranderen in ‘Vrijheidspark’. Het CDA diende daarnaast een motie in om het toekomstige park ‘Mevrouw Kuipers-Rietbergpark’ te noemen. Het amendement en de motie van het CDA werden met 7 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. Het amendement van PvdA, WB, VVD, GroenLinks en VW werd met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen aanvaard. Door het aannemen van dit amendement heet het bestemmingsplan nu ‘Vrijheidspark’. Na de stemming over de amendementen en de motie werd het bestemmingsplan unaniem vastgesteld door de raad.

Raad stemt in met ontwerpprogrammabegroting 2020-2023 VNOG

De raad heeft de voorlopige jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020-2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de concept-begrotingswijziging 2019 en de concept-programmabegroting 2020-2023 en besloten hierover geen zienswijzen in te dienen.

Raad verwerpt motie van CDA en VW over grootschalige zonneparken

CDA en Voor Winterswijk (VW) dienden een motie in om voorlopig geen grootschalige zonneparken (meer dan 2 hectare) toe te staan in cultuurhistorisch waardevolle landschappen en deze aanvulling op te nemen in het Beleidskader Zonneparken en Zonnevelden dat in december door de raad is vastgesteld. Deze motie werd na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Raad verwerpt motie van CDA en VW over vissen in de kleiput

CDA en Voor Winterswijk (VW) dienden een motie in waarin het college werd opgedragen in nauw overleg met hengelaarsvereniging De Karper zes visplekken te realiseren langs de kleiput, waarvan minimaal één visplek toegankelijk is voor mindervaliden. Deze motie werd na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Foto: Pixabay.comAnder nieuws