Header image

Muziekverenigingen in Gemeente Aalten hebben het moeilijk

AALTEN– In de raadsvergadering van dinsdag 7 november lag het zwaartepunt bij het onderwerp van de muziekverenigingen in de Gemeente Aalten. Duidelijk werd dat de acht verenigingen het financieel moeilijk hebben. Instrumenten en opleidingen kosten veel geld. In het verleden hadden Muziekvereniging: De Eendracht Aalten, Crescendo IJzerlo en Psalm 150 Dinxperlo inkomsten uit de inzameling van oud papier. Dit wordt nu opgehaald door ROVA. De inkomsten van het oud papier inzamelen vallen nu weg. Naast de genoemde muziekverenigingen hebben ook de andere vijf verenigingen het financieel moeilijk. Het CDA kwam met een amendement om een extra bedrag beschikbaar te stellen voor aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten voor harmonie en fanfareorkesten. De CDA-fractie stelde voor om vanaf 2018 structureel een extra bedrag van € 24.000,- op te nemen voor aanschaf en onderhoud van instrumenten voor de acht harmonie- en fanfarekorpsen in de gemeente. De muziekverenigingen kregen een bijdrage van € 2350,- en dit wilde men verhogen naar € 5350,-. Een verhoging van € 3.000,- voor elke vereniging. Voor het jaar 2018 zou dus een bedrag van € 24.000,- beschikbaar gesteld kunnen worden (8 x € 3.000,-). GemeenteBelangen, ChristenUnie en de Progressieve Partij zijn van mening dat de subsidie aan harmonie- en fanfarekorpsen nader onderzocht dient te worden. GB, CU en PP constateren dat het College in het Ronde Tafelgesprek (RTG) Bestuur en Financiën van 24 oktober jl. heeft aangegeven te kijken naar de richtlijn voor de subsidieverlening aan muziekverenigingen. Volgend jaar moet er een subsidiebeleid en beleidsregels voor de jaren 2019-2022 worden vastgesteld. Ook andere aspecten van het muziekonderwijs en de muziekscholen kunnen op dat moment worden meegenomen. De genoemde partijen dragen het college op om voor de zomer van 2018 gemeentebreed met een voorstel te komen t.a.v. het subsidiebeleid 2019-2022. Kortom een langere termijnvisie. Deze motie werd aangenomen. Het amendement over de subsidie voor muziekverenigingen werd verworpen. Er was veel publieke belangstelling van vertegenwoordigers van de muziekverenigingen uit Aalten. Uit reacties van toehoorders op de publieke tribune, leden van diverse muziekverenigingen, viel op te maken dat men het er in de politiek erover eens is, dat er iets moet gaan gebeuren. “Gezien het verloop van de vergadering hebben we er alle vertrouwen in, dat dit goed geregeld gaat worden en dat daarmee het voortbestaan van de muziekverenigingen in de gemeente Aalten gewaarborgd wordt”.

 

Tekst: Leo van der Linde.

Foto’s: Leo van der Linde.

 Ander nieuws