Header image

Besluiten raadsvergadering 5 november 2013

AALTEN - Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2013 is de Programmabegroting 2014, de meerjarenraming 2015-2017 en het investeringsschema voor 2014 behandeld. De gemeenteraad heeft deze unaniem vastgesteld. De behandeling van de begroting begon met de reactie van de fracties op elkaars algemene beschouwingen en op de reactie van het college op de algemene beschouwingen. Diverse partijen hebben moties en amendementen ingediend. Hiervan werden 2 moties (over kwijtscheldingsbeleid en beëindigen gratis ophalen grof tuinafval) en 1 amendement (over beëindigen gebruik chemische bestrijdingsmiddelen) verworpen. De motie over het weerstandsvermogen en het amendement over extra gelden voor het landschapsbeleidsplan werden na toezeggingen van het college niet in stemming gebracht. De motie van PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en GemeenteBelangen over een onderzoek naar een rondweg in Dinxperlo werd na een aanpassing unaniem aangenomen. In 8 programma’s wordt het voorgenomen beleid van de gemeente voor het jaar 2014 uiteengezet. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. De Programmabegroting 2014, de meerjarenraming 2015-2017 en het investeringsschema voor het jaar 2014 zijn unaniem aangenomen. De PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en GemeenteBelangen hebben een motie ingediend over een onderzoek naar een rondweg in Dinxperlo. Deze motie is na een aanpassing unaniem aangenomen. Hiermee is het college verzocht studie te doen, in overleg met het Duitse gemeentebestuur en de gemeenteraad te voorzien van een startnotitie met daarin een analyse van de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden van de aanleg van een rondweg over Duits/Nederlands grondgebied tussen de Aaltenseweg en Dinxperloerstrasse. Ook is het college verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om van bestaande infrastructuur gebruik te maken en te proberen het vrachtverkeer vanaf Aalten via de N313-Sporkerringstrasse naar de Dinxperlosestrasse te leiden. De partijen hebben het college verzocht deze notitie in de tweede helft van 2014 aan de gemeenteraad aan te bieden. Alle moties en amendementen zijn na te lezen op onze website www.aalten.nl.

AALTEN - Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2013 is de Programmabegroting 2014, de meerjarenraming 2015-2017 en het investeringsschema voor 2014 behandeld. De gemeenteraad heeft deze unaniem vastgesteld. De behandeling van de begroting begon met de reactie van de fracties op elkaars algemene beschouwingen en op de reactie van het college op de algemene beschouwingen. Diverse partijen hebben moties en amendementen ingediend. Hiervan werden 2 moties (over kwijtscheldingsbeleid en beëindigen gratis ophalen grof tuinafval) en 1 amendement (over beëindigen gebruik chemische bestrijdingsmiddelen) verworpen. De motie over het weerstandsvermogen en het amendement over extra gelden voor het landschapsbeleidsplan werden na toezeggingen van het college niet in stemming gebracht. De motie van PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en GemeenteBelangen over een onderzoek naar een rondweg in Dinxperlo werd na een aanpassing unaniem aangenomen. In 8 programma’s wordt het voorgenomen beleid van de gemeente voor het jaar 2014 uiteengezet. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. De Programmabegroting 2014, de meerjarenraming 2015-2017 en het investeringsschema voor het jaar 2014 zijn unaniem aangenomen. De PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en GemeenteBelangen hebben een motie ingediend over een onderzoek naar een rondweg in Dinxperlo. Deze motie is na een aanpassing unaniem aangenomen. Hiermee is het college verzocht studie te doen, in overleg met het Duitse gemeentebestuur en de gemeenteraad te voorzien van een startnotitie met daarin een analyse van de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden van de aanleg van een rondweg over Duits/Nederlands grondgebied tussen de Aaltenseweg en Dinxperloerstrasse. Ook is het college verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om van bestaande infrastructuur gebruik te maken en te proberen het vrachtverkeer vanaf Aalten via de N313-Sporkerringstrasse naar de Dinxperlosestrasse te leiden. De partijen hebben het college verzocht deze notitie in de tweede helft van 2014 aan de gemeenteraad aan te bieden. Alle moties en amendementen zijn na te lezen op onze website www.aalten.nl.Ander nieuws