Header image

Besluiten raadsvergadering 26 november 2013

AALTEN - De gemeenteraad van Aalten heeft op dinsdag 26 november de Beheersverordening begraafplaatsen 2014 en aanpassing van leges en grafrechten vastgesteld. Het Regionaal Transitiearrangement Achterhoek (RTA) is unaniem vastgesteld en daarnaast is een raadsmededeling besproken waarin vragen van de Progressieve Partij (PP) over erfpacht zijn beantwoord. Beheersverordening en verordening lijkbezorgingsrechten De nieuwe beheersverordening is op diverse onderdelen aangepast in verband met de Wet op de Lijkbezorging die op 1 januari 2010 is ingegaan. Ook is op onderdelen een vermindering van administratieve lasten gerealiseerd, zijn de regels omtrent het begraven op eigen grond in de verordening samengevoegd en is de verordening waar nodig inhoudelijk aangepast en ingericht op de doelstellingen van het Masterplan lijkbezorging. De legesverordening lijkbezorgingsrechten is waar nodig aangepast op de nieuwe beheersverordening. De twee amendementen van het CDA over de kostendekkendheid van het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen en een aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen zijn niet aangenomen. Het amendement van de ChristenUnie is unaniem vastgesteld. Door dit amendement bedragen de leges voor het begraven van een kind tot één jaar oud een kwart van de leges voor het begraven van een persoon vanaf twaalf jaar. Daarnaast bedragen de leges voor het begraven van een kind tussen één jaar en twaalf jaar de helft van de leges voor het begraven van een persoon vanaf twaalf jaar. Regionaal Transitiearrangement Achterhoek (RTA) De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het Regionaal Transitiearrangement Achterhoek (RTA). Op basis van het Transitieplan Jeugd van het Rijk, de VNG en het IPO zijn de acht Achterhoekse gemeenten verplicht met relevante zorgaanbieders en huidige financiers afspraken te maken voor in ieder geval 2015 over: 1. voortzetting per 1 januari 2015 van reeds gestarte of toegewezen zorgtrajecten voor jeugdigen voor minimaal één jaar (overgangsrecht); 2. de rol van de huidige zorgaanbieders in het beoogde nieuwe jeugdzorgstelsel (zorginfrastructuur); 3. hieruit voortvloeiende frictiekosten voor de huidige aanbieders en de manier waarop deze zo veel mogelijk kunnen worden vermeden. Raadsmededeling: beantwoording vragen PP over erfpacht De fractie van de PP heeft vragen gesteld over het uitgeven van kavels in erfpacht. Het college heeft in een raadsmededeling hierop gereageerd. Tijdens de raadsvergadering is deze raadsmededeling besproken. De fracties van de PP en PvdA pleiten ervoor gemeentelijke bouwkavels in erfpacht uit te geven. Het systeem van het uitgeven van kavels in erfpacht kan een zinnige impuls zijn voor de nieuwbouwmarkt in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat zij tot op heden geen concrete signalen heeft ontvangen over de behoefte aan een systeem waarbij kavels in erfpacht worden uitgegeven. Mochten deze signalen wel concreet worden, dan wil het college de mogelijkheden onderzoeken. De overige fracties konden zich vinden in dit standpunt.Ander nieuws